چند قدم اون ور تر

کلاغ جان …

قصه من به سر رسید …


سوار شو …

          تو را هم تا خانه‌ات می رسانم*************************************


متن از مهرداد نیست..

فقط من مدتی نیستم!

                              نمیدونم چقـــــدر.......


ی مدت بعد

91/7/13
میگن تقریبا همه آدمایی که دست به خودکشی میزنن بلافاصله بعداز این کار پشیمون میشن و خیییلی هاشون راه برگشتی ندارن.. وقتی این پستو نوشتم این حرف یادم اومد و گفتم واسه همیشه خداحافظی نکنم.. راستش من جزو اون دسته از آدماییم که به اصطلاح به راحتی با کسی یا چیزی جوش نمیخورم و اگه این اتفاق افتاد رفتن بشدت برام مشکله! زیبایی این وبلاگ علاوه بر شعرهای مهرداد عزیز، لینکهایی هستن که همین کنارن و الان خیلی هاشون نیستن و غیر فعالن.. دلیل رفتن هیچکدومم معلوم نیست(جز علیرضای عزیزم)!
از همه اینا گذشته بازم "پاییز" اومده، سلطان مغرور فصلها و الهه دلتنگی.. و همزمان فوران دردهای متعدد و غمهای طاقت فرسای دوست عزیزتر از جانم که بیشتر از همه نای نوشتن رو از این قلم بی جان و وامانده گرفته...
برایش از همه شماهایی که به خدا نزدیکترید التماس دعا دارم..

تاریخ ارسال : دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1391 00:20 | نویسنده: کاوه | چاپ مطلب

(54)

bita | |
دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 00:36
vaghean ziba va jaleb bood
امتیاز: 0 0
http://www.sagiiran.blogsky.com
ری را | |
دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 09:15
.
.
.
کلاغ جان …

قصه من به سر رسید …


سوار شو …

تو را هم تا خانه‌ات می رسانم
....
.
.
؟؟؟
امتیاز: 0 0
پرچانه | |
دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 10:14
ینی قصه ی شما به سر رسید؟
امتیاز: 0 0
http://forold.blogsky.com/
nmd | |
دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 10:21
´´´´´´´´´¶¶
´´سلام´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´خوبی؟´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´´´آپم´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶
´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶
´´نمیای؟´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´منتظرما´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´¶´´´´´´´´´بدو´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶
نظر یادت نره´´´¶¶
................ اخه چرا میری توهم مثل همه رفتی؟
امتیاز: 0 0
http://ashkgam.blogfa.com
ملیکا | |
دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 12:05
همیشه هم قافیه بودند…سیب و فریب…

حتی زمانی که هیچ کس شعری نگفته بود…

و حالا که همه شعر میگویید،

همه با هم میگوییم:سیـــب…

و دوربین های عکاسی را فـــ ـریـ ـب میدهیم…

تا پنهان کنیم آن اندوه موروثی را پشت این

لبخند مصنوعـ ـی
امتیاز: 0 0
http://www.fuzooli.blogfa.com
الهه | |
دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 12:49
دوست عزیز به دلایلی مجبور به تغییر آدرس وبلاگ شدم، اگه دوست داشتید با همون اسم بادبادک باز فقط آدرس لینک رو اصلاح کنید
خوشحال میشم باز هم به من سر بزنید
ممنون
امتیاز: 0 0
http://www.dalane-behesht.blogsky.com
الــــــــی | |
دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 13:30
یادش به خیر باد اتاق کلاغ ها

هر لحظه می شدیم ایاق کلاغ ها


پاییزهای پرزده ی سال های دور

دلشوره های ما و فراق کلاغ ها


رفتی و بی تو دور سرم چرخ می خورد

هر شب به یک بهانه چماق کلاغ ها


باور نمی کنی پس از آن اتفاق شوم

با من چه کرده است نفاق کلاغ ها


باور نمی کنی که در این سال ها، چقدر
تغییر کرده سبک و سیاق کلاغ ها....


فهمیده اند عاشقم و خوش نیامده

این دلسپردگی به مذاق کلاغ ها


از من قبول کن که در این شهر دشمند

با عشق و انتظار و علاقه کلاغ ها


آن قدر توی گوش تو بد خوانده اند که

میپاشد از صدات بزاق کلا غ ها


من با تمام شایعه ها ساختم ولی

یک بار هم نسوخت دماغ کلاغ ها


حالا فقط نشسته ام و آآآآه میکشم

بعد از تو کور باد اجاق کلاغ ها...
امتیاز: 0 0
http://goodlady.blogsky.com
... | |
دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 15:28
اخرسر کار خودتو کردی؟؟؟؟؟؟!!!!


اگه میخای منم نباشم؟
امتیاز: 0 0
elahe | |
دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 22:41
ey vay bad nabashe!
ishala hamishe harja bashi movafagh bashi agha kave ch biay ch nayay inja be yadet khahim boood
امتیاز: 0 0
http://barobaxbahal4riazi.mihanblog.com
nmd | |
سه‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 11:01
آپم آپم آپم ☆ ♥ ツღالــفبــــایِ عاشــ ــ ــقیツღ♥ ★   ♥


 ☆  ♥☆ ☆      ♥ آپم     ♥★

          ♥           ♥

       ♥آپم   ★  ♫  الــفبــــایِ عاشــ ــ ــقی    ♥

      ♥          ♥★    ♥

 ☆       ♥


♡آپم   ♥    ♥

♫       ★    ♥آپم


     ☆  آپم        ♥   ♥

♫  ♥     ♥
آپم ☆
☆ الــفبــــایِ عاشــ ــ ــقی
 ★  ♥★


       ♥     ♥
♡     ☆   ♥ ツღالــفبــــایِ عاشــ ــ ــقیツღ♥  ♡

آپم
 ♥       ♥


   ♥♥ ツღالــفبــــایِ عاشــ ــ ــقیツღ♥

      ♥          ♥ ☆   ♥

      ♥      ♥آپم


          ♥           ♥
آپم★
 ♥           ♥

       ♥      ☆    ♥

       ♥
♥     ☆  ♥آپم


   ♥


      ♥      ♥


          ♡  ♥ ツღالــفبــــایِ عاشــ ــ ــقیツღ♥         ♥

       ♥         آپم ♥
♥ ツღالــفبــــایِ عاشــ ــ ــقیツღ♥
    ☆    ♥


      ♥          ♥    ♥

      ♥       آپم   ♥  ☆  ♥

           ♥


               ♥   ♥
آپم

  ♥     ♥★


   ♥


  ☆     ♥ آپم    ♥★
    ♡   ♥ ♥ ツღالــفبــــایِ عاشــ ــ ــقیツღ♥         ♥


 ♡♡آپم آپم آپم


   ♥
آپم

      ♥  ★♥ ツღالــفبــــایِ عاشــ ــ ــقیツღ♥    ♥


          ♥           ♥آپم

 ♥   ☆        ♥
♫       ♥     ★     ♥
♫ ☆
       ♥آپم آپم آپم

      ♥  ♡        ♥  ☆  ♥
زود بیا
امتیاز: 0 0
http://ashkgam.blogfa.com
Masuooood | |
سه‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 17:54
زیبا بود
امتیاز: 0 0
http://khoone-mojarradi.blogsky.com
✿مونا آسمونی✿ | |
سه‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 20:01
امتیاز: 0 0
http://http://a3m0o0ni.blogfa.com/
افسانه | |
سه‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 20:12
ســـــــــلام

چرا آخه؟؟؟؟

احساس میکنم بازی را بد باختم، خیلی بد.

حواست هست؟؟؟؟ من یارت بودم نه حریفت، میفهمی؟
امتیاز: 0 0
http://gtale.blogsky.com/
افسانه | |
چهارشنبه 22 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 23:58
سلام

من مرده ام
به نسیم خاطره ای
گاهی تکانی می خورم
همین............

امتیاز: 0 0
http://gtale.blogsky.com/
غزل | |
پنج‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 19:23
سلام میشه بپرسم چرا نیستین؟
گاهی ما اینقدر خسته ایم که میخوایم از هر چی که هست ببریم و بریم...
اما باید موند وجنگید...
موند و خوند...
موند و سرود...
از زیبایی...
گاهی منم اینقدر از غم می نویسم که حتی خوشیهای کوچیکمم با یه خط از نوشته هام ته میکشن...
گاهی آدم به یکی نیاز داره که یه تلنگر بهش بزنه...
حتی یه سیلی...
وبگه...
منم خستم...
سرتوبذار رو شونم...
اگر حتی اون آدمم نباشه...
میشه حرف زد...
با اون بالایی...
که همیشه پنجره ی باز اتاقمونه...
متن از هر کی که بود قشنگ بود...
زمستون قلب من اینقدر طولانی شده که کلاغ هم زودتر به خونش برگشت...
امروز اومدم به تلافی شعرای آمادتون براتون شعر آماده کپی کنم...
اما باز نتونستم...
خودم نوشتم...
وقتی تو از چشمانم قهر میکنی...
وقتی حسرت مرا با خودت به خانه ی گونه ای تبداراز غم مهمان میبری...
اندکی شمیم آرامش بر باغ خزان زده قلبم عطر افشانی میکند...
وقتی پلک شب هم از حضور ارغوانی ات...
از اندوه میپرد...
امیدوارم خوب باشین...
وآروم
امتیاز: 0 0
http://www.ashkekavir.blogfa.com
غزل | |
جمعه 24 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 22:12
اشکالی نداره.گاهی طولانی ترین حرفای دنیا رو باسکوت میشه زد...من فقط حرف دلمو می زنم.
حالا چند وقت نیستین؟
دلم گرفت
امتیاز: 0 0
غزل | |
شنبه 25 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 01:52
فهمیدم.
خداروشکر که خوبین.
گاهی آدم از مکررات خسته میشه...
پس هستین...
پایدار باشین...
و سبز
امتیاز: 0 0
دلارام | |
شنبه 25 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 20:51
زود برگرد
امتیاز: 0 0
http://delaram360.blogsky.com
minoo | |
یکشنبه 26 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 02:32
روزگاری خواهد رسید ....

همچنان که در آغوش دیگری خفته ای ،

به یاد من ستاره ها را خواهی شمرد تا آرام شوی

دلت هوایم را خواهد کرد

به یاد خواهی آورد باهم بودن هایمان را

به یاد خواهی آورد خنده هایم را

به یاد خواهی آورد اشک هایم را

به یاد خواهی آورد حرف هایم را

مطمئنم در آن لحظه در دلت می گویی: دلتنگت شده ام ...
امتیاز: 0 0
http://www.khiale-ghashangam.blogfa.com
ندا | |
دوشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 11:43
سلام کاوه خان خبری ازت نیست؟؟؟؟

خیییییییییییییلی بی معرفتییییییییییی
امتیاز: 0 0
پاسخ:کدوم ندایی؟؟

دختر عمه ام؟
ندا لره؟
ندا...
؟؟؟؟؟
مهسا | |
دوشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 13:14
سلامـ کاوه جان :(
خوبی؟
دلمـ برات تنگ شده بود اومدمـ ببینمـ کجایی دیدمـ نیستی:(
چی شدی؟
نگرانت شدم
امتیاز: 0 0
http://taranome-hasti.blogfa.com
nmd | |
دوشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 14:39
خیلی ناراحتم تازه یه نفر روپیدا کرده بودم که بهم شعرای خوب خوب میفرستاد به هرحال هرکجایی ارزوی موفقیت دارم
امتیاز: 0 0
http://ashkgam.blogfa.com
nmd | |
سه‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 10:50
سلام اصلا امیدوار نبودم که بیای خیلی خوشحال شدم
امتیاز: 0 0
http://ashkgam.blogfa.com
nmd | |
سه‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 15:41
باز پاییز است ! اندکی از مهر پیداست ... حتی دراین دوران بی مهری ! باز هم پاییز زیباست..........
☆      ★ 
 ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★
*   *  بدوبیا★   ★ ♡ *
  ★      ☆اپم 
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★اپم  *  ☆ ★ 

♥  *  ★   ★ ★اپم *
♡  ☆      ★ 
 ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★
*   *  بدوبیا★   ★ ♡ *
  ★      ☆اپم 
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★اپم  *  ☆ ★ 

♥  *  ★   ★ ★اپم *
♡  ☆      ★ 
 ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★☆      ★ 
 ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★
*   *  بدوبیا★   ★ ♡ *
  ★      ☆اپم 
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★اپم  *  ☆ ★ 

♥  *  ★   ★ ★اپم *
♡  ☆      ★ 
 ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★
*   *  بدوبیا★   ★ ♡ *
  ★      ☆اپم 
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★اپم  *  ☆ ★ 

♥  *  ★   ★ ★اپم *
♡  ☆      ★ 
 ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★
امتیاز: 0 0
http://ashkgam.blogfa.com
nmd | |
چهارشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 14:39
◢ وَقتے ( !!! گـِــریـﮧ !!! ) مے ڪُنے

◢ هَمـِـﮧ میگـَـטּ ولـِـش ڪُـטּ ، بـבֿآر < رآפـَتــــ > بــآشِـﮧ

◢ اَمــّـآ وَقتے /// مےפֿـَنـــــבے ///

◢ هَمـِـﮧ میـــآטּ میگـَـטּ چے شُـבه !؟

◢ بگــُـو مـــآ ـهـَمـ « بـפֿـَنـــבیـمـ »
امتیاز: 0 0
http://ashkgam.blogfa.com
nmd | |
چهارشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 19:11
چرا مطلب نمیزاری؟
امتیاز: 0 0
http://ashkgam.blogfa.com
nmd | |
پنج‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 13:24
_________________________$$$$$$$_______________$$____
________________________$$$$$$$$$$___________$$$$$___
________________________$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$__
_________________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$___
__________________________$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__
_____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
___________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
_________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
________________$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
______________$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____
_____________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$_____
___________$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$_____
__________$$$$$_____$$$$$$$$_$$$$$$____$$$_____
_________$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____
_______ $$$$____________$$$$$$$$$$$$$$___$$$____
______$$$_________________$$$$$$$$$$$$____$$$$$$___
___$$$$$$___________________$$$$$$$$$

امتیاز: 0 0
http://ashkgam.blogfa.com
بلای بی طلا | |
پنج‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 19:58


چخد جااااات خالیه
امتیاز: 0 0
ترانه | |
جمعه 31 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 12:17
چقد بد!

ن خودت هستی
ن این وبلاگ...

قالبتم غم انگیز شده
یاد پاییز میندازه منو
یاد همون روزای پاییزی که انتظار چیزیو میکشیدم!
امتیاز: 0 0
nmd | |
دوشنبه 3 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 19:06
بازم رفتی
امتیاز: 0 0
http://ashkgam.blogfa.com
افسانه | |
دوشنبه 3 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 19:50
سلام

ای شب تار غمگین
پس کی به پایان می رسی
شکوفه چشم به راه نسیم است
کوتاه کن غمت را
اینجا زمین است
...آرزو ها کوتاه و دل ها دل تنگ امید است
امتیاز: 0 0
http://gtale.blogsky.com
nmd | |
سه‌شنبه 4 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 12:40
اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی،
و اگر هستی، کسی هم به تو عشق بورزد،
و اگر اینگونه نیست، تنهائیت کوتاه باشد،
و پس از تنهائیت، نفرت از کسی نیابی.
آرزومندم که اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد،
بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی… ویکتور هوگو
امتیاز: 0 0
http://ashkgam2.blogfa.com
nmd | |
پنج‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 11:52
رفاقت مثل سنگهای ساحل میمونه اول یکی یکی جمعشون میکنی تو بغلت،

بعد یکی یکی پرتشون میکنی تو دریا! اما بعضی وقتها سنگهایی پیدا میکنی

که هیچ وقت دلت نمیاد پرتشون کنی تو دریا.
امتیاز: 0 0
http://ashkgam2.blogfa.com
Shayesteh | |
پنج‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 18:27
سلام داداشی
امیدوارم هرچه زودتر برگردی به وبت
مواظب خودت باش
بای تا های
امتیاز: 0 0
http://ressles.blogfa.com
nmd | |
پنج‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 18:53
سلام پس حرف زدن بلدی خیلی ممنون
امتیاز: 0 0
http://ashkgam2.blogfa.com
پاسخ:
سیدجبار عزیزی | |
پنج‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 23:52
درود ...
امتیاز: 0 0
ترانه | |
جمعه 7 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 13:38
امتیاز: 0 0
http://raze-gha3dak.blogsky.com
پاسخ:
ما بیشتر...رها | |
شنبه 8 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 13:47
سلام
وبلاگ زیبایی دارید.موفق باشید وبه آرزوهای خوبتون برسید.
امتیاز: 0 0
http://idea90.blogsky.com
غزل بارانی | |
سه‌شنبه 11 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 03:16
سلام
هر جا هستی سالم و شاد باشی
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام خانم حاتمی عزیز..
زینب رجبی | |
سه‌شنبه 11 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 11:06
نیستی!
امتیاز: 0 0
http://www.zaynabrajabi.blogfa.com
الـــــی | |
چهارشنبه 12 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 15:00
نسیمی نیست... ابری نیست... یعنی:نیستی در شهر

تـــــو در شــــــهری اگــر باران بگیرد این حوالــــــــــی را
امتیاز: 0 0
http://goodlady.blogsky.com
bita | |
چهارشنبه 12 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 18:14
بسیار‏ ‏بسیار
‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏اندک‏ ‏است‏ ‏تعداد‏ ‏آدمهایی‏ ‏که
‏ ‏می‏ ‏توانی‏ ‏با‏ ‏آنها‏ ‏خودخودت‏ ‏باشی
امتیاز: 0 0
http://www.sagiiran.blogsky.com
bita | |
چهارشنبه 12 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 18:19
به‏ ‏سراغ‏ ‏من‏ ‏اکرمی‏ ‏آیی
دکرآسوده‏ ‏بیا
جندوقتیست‏ ‏که‏ ‏فولادشده‏ ‏جینی‏ ‏نازک‏ ‏تنهایی‏ ‏من
امتیاز: 0 0
http://www.sagiiran.blogsky.com
زینب رجبی | |
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 13:16
از آمدنتون ممنونم...
اما حالتون...؟؟؟؟
امتیاز: 0 0
http://www.zaynabrajabi.blogfa.com
پاسخ:
خواهش..مرسی خوبم
PaRi | |
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 13:55
سلام.
تو هم خیلی قشنگ می نویسی...
البته امیدوارم ادامه بدی...
خوشحال میشم بازم بهم سر بزنی.
امتیاز: 0 0
http://magicgirl.blogsky.com
MINA | |
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 15:22
silom

امتیاز: 0 0
http://tanhatarintanha.blogsky.com/
پاسخ:
عولیک
ترانه | |
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 19:24
"پاییز"
سلطان مغرور فصلها و الهه دلتنگی..


زیبابود!

----------------------
سپاس...
امتیاز: 0 0
http://raze-gha3dak.blogsky.com
ترانه | |
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 19:29
وااااااااااااااااااااااااااااااااایچرا اون کامنتا رو تایید کردی اخه؟؟؟؟؟؟؟

اینو تایید نکنیا
1 کاری میکنی ادم اصن نظر نده
امتیاز: 0 0
http://raze-gha3dak.blogsky.com
پاسخ:
از خودتان یاد گرفتیم..

تایید میکنیم.. کمرررررررررربند

خاهش

زفووووووووووووون؟؟؟؟
نخیر نداریم دادااااااش

چ وبیه؟ نیدونم!

هه هه...
elahe | |
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 20:47
salam salam khoobid agha kave ?
امتیاز: 0 0
http://barobaxbahal4riazi.mihanblog.com
پاسخ:
علیک علیک خوبم الهه خانم!باور کن حس کردم سوار موتوری و از کنارم رد شدی..!
نون الف | |
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 21:08
امتیاز: 0 0
http://lore.blogsky.com
پاسخ:
سلام ندای غمگین..
...الهام | |
جمعه 14 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 13:36
sghhhhhhhhhhhhhh
سلااااااااااااااااااااام .

خیلی خوش حالم کـــــــــــه برگشتـــــــــی !!

هر روز می اومدم تو وبلاگت ولی واقعاً نمی دونستــــم باید چـــــــی بگم !

ولی حالا خوشحالم که برگشتــــــــی .
امتیاز: 0 0
http://ChandLahzeBia2.mihanblog.com
پاسخ:
سلام

ممنونم.. بابا من که گفتم یه چند روز..! عجبااا..

سپاس از این همه لطفت و اینکه بیادم بودی..
یک ماما با چکمه های سفید | |
یکشنبه 16 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 23:28
[:S001:
امتیاز: 0 0
http://newmidwife.blogsky.com/
nmd | |
دوشنبه 17 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 18:45
تنها یک برگ مانده بود …
درخت گفت : منتظرت میمانم !
برگ گفت : تا بهار خداحافظ !
بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود ….......................................
میشه بگی چی شده واسه علیرضا دوستت؟
امتیاز: 0 0
http://ashkgam2.blogfa.com
پاسخ:
اگه بری به آدرسش که همین بغل نوشتم!(علیرضا ملجوبی) می فهمی!


بخاطر کسی اونو حذف کرده
بخاطر همسرش!!
که حضور علیرضا تو نت رو نمی پسندیده
hasti | |
شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 00:32
آره همین طوره
وای خیلی دردناک
ایشالله واسه هیچکی همچنین اتفاقی پیش نیلد
امتیاز: 0 0
http://hasti203.blogfa.com
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام : *
پست الکترونیک : *
وب سایت :

ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد